dari sebuah milis...

Ketika
BBM - Bangsa Bangkrut Multidimensi
eeh
BBM - Bom BBM Meledak!

BBM - Boro Boro Makan
banyak warga yang musti
BBM - Buru Buru Mogok
supaya
BBM - Bambang Berhasrat Mundur

kalo gak mau, bisa
BBM - Bunda Bunda Meratap-ratap
dan
BBM - Bocah Bocah Melapar
yang konyol kalo
BBM - BANGSA BANGUN MENGAMUK!