Seandainja boeng Hatta masih hidoep, saja jakin beliaoe akan bersedih hati melihat sitoeasi ekonomi jang dialami oleh bangsa Indonesia. Namoen, saja djoega jakin beliaoe akan bersikap tegas dan bidjak oentoek mengatasi permasalahan ekonomi ini.

Koperasi didjadikan sapi perah oleh orang-orang jang haoes akan kekoeasaan dan wibawa PALSOE. Betapa merananja nelajan miskin jang kian hari kian soelit oentoek menghidoepi dirinja sendiri:(

Boeng Hatta, insja ALLOH djasa2moe tidak akan sia2...dan saja jakin masih ada pihak-pihak jang berdjoeang oentoek menegakkan prinsip KEADILAN dan PEMERATAAN jang telah kaoe tjetoeskan dan kaoe perdjoeangkan sepandjang hidoepmoe.